Regulamin

Regulamin Promocji " Poleć Sąsiada"

 

 

Abonent: osoba fizyczna bądź prawna, będąca już klientem firmy Raxel Telekomunikacja Mazowiecka

Nowy Klient: osoba, która podpisze umowę na świadczenie usługi dostawy internetu w sieci RAXEL na skutek polecenia przez Abonenta i nie odstąpi od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych

 1. Oferta jest przeznaczona wyłącznie dla klientów indywidualnych posiadających aktualną umowę na usługi telekomunikacyjne z oferty dla klientów indywidualnych oraz nie zalegających z płatnościami za świadczone przez RAXEL usługi.

 1. Abonent chcący skorzystać z możliwości objęcia promocją wypełnia na stronie www.4lte.pl Formularz promocyjny – część „Polecający”. Przekazuje osobie Polecanej – Nowemu Klientowi numer swojej umowy abonenckiej z Raxel Telekomunikacja Mazowiecka.

 1. Nowy Klient wypełnia umieszczony na stronie www.4lte.pl Formularz promocyjny – część „Polecany” wpisując w odpowiednią rubrykę otrzymany od Abonenta – Polecającego numer numer swojej umowy abonenckiej z Raxel Telekomunikacja Mazowiecka .

 1. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionych Formularzy zarówno od Polecającego (Abonenta) i Polecanego (Nowego Klienta), pracownik RAXEL skontaktuje się z nimi z informacją dotyczącą spełnienie/nie spełnienia warunków promocyjnych - w terminie 7 dni od dnia otrzymania formularzy.

 1. Promocja polega na zrabatowaniu miesięcznego abonamentu internetowego nieprzekraczającego 80zł brutto do kwoty 1zł brutto. W przypadku większego abonamentu, klientowi Polecającemu przysługuje upust w wysokości 80,00zł brutto.

 1. Warunkiem udziału Abonenta - Polecającego w niniejszej promocji jest podpisanie (oraz nieodstąpienie w terminie 14 dni kalendarzowych) przez Nowego Klienta - Poleconego w okresie trwania promocji umowy o świadczenie usług internetowych z RAXEL Telekomunikacja Mazowiecka oraz jego przyłączenie do sieci RAXEL. Nowy Klient nie zostanie uznany za Poleconego, jeśli w jego lokalu w ciągu ostatnich 3 miesięcy były świadczone usługi dostępu do Internetu w sieci RAXEL Telekomunikacja Mazowiecka, z wyłączeniem wyjątkowych okoliczności tj. przeprowadzki, sprzedaży mieszkania itp.

 1. W zamian za polecenie , które zakończy się zgodnie z wymienionymi warunkami w pkt.6,:

- za każdego Nowego Klienta Polecający otrzyma rabat za jeden okres rozliczeniowy,

- w przypadku polecenia 6 Nowych Klientów, Abonentowi przysługuje nagroda w wysokości 3 dodatkowych rabatów i proporcjonalnie zwiększa się łączna ilość zrabatowanych miesięcy.

 • W przypadku polecenia 12 Nowych Klientów Abonentowi przysługuje nagroda w wysokości 6 rabatów i proporcjonalnie zwiększa się łączna ilość zrabatowanych miesięcy.

Ilustruje to przykładowa tabela:

Liczba poleconych osób

Liczba zrabatowanych miesięcy za kolejnego Poleconego

Nagroda / ilość dodatkowych miesięcy

Łączna liczba zrabatowanych miesięcy

1

1

 

1

2

1

 

2

3

1

 

3

4

1

 

4

5

1

 

5

6

1

3

9

7

1

 

10

8

1

 

11

9

1

 

12

10

1

 

13

11

1

 

14

12

1

6

21

 1. W przypadku spełnienia łącznie wszystkich warunków promocji Nowemu Klientowi zostaje przydzielony promocyjny rabat w wysokości 80,00zł do jednego – pierwszego abonamentu miesięcznego, polegający na pomniejszeniu pierwszej faktury maksymalnie do 1 zł.

 1. Rabat kwotowy, o którym mowa w punkcie 5 będzie udzielany w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpi przyłączenie Poleconego do sieci RAXEL Telekomunikacja Mazowiecka. Wartość rabatu przyznawanego w ramach niniejszej promocji nie podlega wymianie na gotówkę.

 1. W przypadku jeśli kwota po uwzględnieniu rabatu promocyjnego jest mniejsza od 1 zł brutto, kwota zostanie zaokrąglona do 1 zł brutto.

 1. Promocja trwa od 01.02.2018r do 31.08.2018r.